ด่วน ! หลักฐานประกอบการขอดูคะแนนสอบครูผู้ช่วยหลักฐานประกอบการขอดูคะแนนสอบครูผู้ช่วย
Advertisement


1) บันทึกข้อความขอข้อมูลผลการสอบครูผู้ช่วย  
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง  
3) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)  
4) ใบมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรอง "สำเนาถูกต้อง" (กรณี มาติดต่อขอดูคะแนนให้บุคคลอื่น)  
5) ซองเปล่าติดแสตมป์ 3 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวเอง (กรณีให้ส่งทางไปรษณีย์)

Advertisement


วิธีการขอดูคะแนนผลการสอบ  
1) การติดต่อขอข้อมูลการสอบด้วยตนเอง ให้นำหลักฐานข้อ 1-4 มาแสดง (สามารถรอรับได้เลยที่สำนักงาน)  
2) การติดต่อขอข้อมูลผลการสอบทางไปรษณีย์ (ขอดูคะแนนได้เฉพาะของตนเอง) ให้ปฏิบัติดังนี้        
2.1) Download แบบบันทึกข้อความ และกรอกข้อความให้ถูกต้องสมบูรณ์ ตามลิ้งนี้ ลิงค์
2.2) แนบหลักฐานตามข้อ 1-5 นำเอกสารทั้งหมดใส่ซอง ส่งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่ที่เราสมัครสอบ
Advertisement

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก http://www.kruwandee.com/news-id29644.html
รูปภาพธีมโดย imacon. ขับเคลื่อนโดย Blogger.