ความหมายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่คนสอบครูต้องรู้

     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหมายถึงอะไร ? สรุปก็คือเป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ พัฒนาความเป็นคนทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา สร้างให้ผู้เรียนมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย สร้างจิตสำนึกในการทำประโยชน์ต่างๆเพื่อสังคมและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

     ประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีอะไรบ้าง(มักออกสอบครูผู้ช่วยบ่อย)

     1. กิจกรรมแนะแนว ช่วยส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รักสิ่งแวดล้อม รู้จักคิดแก้ไขปัญหา สามารถตัดสินใจสิ่งต่างๆด้วยตัวเองได้ นอกจากนี้ประโยชน์ที่สุดของกิจกรรมนี้คือ ช่วยให้คุณครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียนว่าผู้เรียนมีลักษณะนิสัยแบบไหน หรือวางแผนชีวิตในอนาคตไว้อย่างไร

     2. กิจกรรมนักเรียน ช่วยพัฒนาความมีระเบียบวินัย และพัฒนาความเป็นผู้ตามผู้นำได้ดี ทำให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ รู้จักการแก้ปัญหาจากการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น รู้จักมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยกิจกรรมนักเรียนต้องจัดให้สอดคล้องกับความถนัดและความสามารถของนักเรียน ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติสิ่งต่างๆด้วยตัวเอง รู้จักประเมินและปรับปรุงงานหลังจากทำงานเสร็จ กิจกรรมนักเรียนนี้จะแยกย่อยออกไปอีกดังนี้

ตัวอย่างกิจกรรมนักเรียน ในภาพนี้คือกิจกรรมลูกเสือ
       
          2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด บำเพ็ญประโยชน์ นศท.(นักศึกษาวิชาทหาร)
          2.2 กิจกรรมชมรม

     3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ทำประโยชน์ให้แก่ชุมชน ท้องถิ่นตามความสนใจ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ การตอบแทนแผ่นดิน ความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาโรงเรียน  กิจกรรมทำความสะอาดวัด กิจกรรมบริจาคโลหิต

ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมใหญ่ๆได้แก่
1. กิจกรรมแนะแนว 2. กิจกรรมนักเรียน 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
*ประเด็นข้อสอบครูผู้ช่วยที่น่าจะออก  

ข้อใดเป็นประเภทกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. กิจกรรมนักเรียน                                          2. กิจกรรมนักเรียน                                                             3. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี                        4. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

สังเกตจากตัวเลือก 1,2,4 เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แต่ กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีเป็นกิจกรรมย่อยจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอีกที เพราะฉะนั้นตัวเลือกที่ 3 จึงผิด

ขอบคุณภาพสวยๆฟรีๆจาก : http://pixabay.com
รูปภาพธีมโดย imacon. ขับเคลื่อนโดย Blogger.