ห้องเรียนที่ดีควรมีปฏิสัมพันธ์ด้านไหนบ้าง ?

การปฏิสัมพันธ์ (Interaction) หมายถึงอะไร ?
     การปฏิสัมพันธ์ หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 2 กลุ่มหรือ 2 คน โดยทั้ง 2 ต้องมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน ซึ่งการปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนเราสามารถแบ่งออกเป็น 3 แบบได้ดังนี้

     1. การปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน หมายถึง ครูและนักเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนยกมือถามปัญหาต่างๆที่สงสัย ครูเปิดให้นักเรียนมีความคิดอิสระในแต่ละบทเรียน นักเรียนก็มีความสบายใจในการทำกิจกรรมต่างๆในห้องเรียน บรรยากาศในห้องเรียนก็น่าเรียนไม่ตึงเครียด ซึ่งทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี

ตัวอย่างการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนถามคำถาม
     2. การปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน หมายถึง นักเรียนมีความสามัคคี รักใคร่ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึงกันและกัน บรรยากาศในห้องเรียนก็จะเป็นไปด้วยดี ซึ่งทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับครูเป็นสำคัญ ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนก่อน ดูแลนักเรียนได้ทั่วถึง ดูแลพฤติกรรมนักเรียนและรู้จักแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนให้อยู่ในสิ่งที่ถูกต้อง นักเรียนก็จะซึมซับสิ่งที่ถูกและเมื่อนักเรียนเป็นคนดี ทุกคนก็มีปฏิสัมพันธ์ดีต่อกัน

ตัวอย่างการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน
     3. การปฏิสัมพันธ์ทางวาจา การพูดจาระหว่างเรียนระหว่างครูกับนักเรียน อาจจะเป็นการบรรยาย การตั้งคำถามให้นักเรียนตอบ การมอบหมายงาน การสื่อความหมายต่างๆ ซึ่งการมีปฏิสัมพันธ์ทางวาจาที่ดีทำให้เกิดผลหลายๆอย่างดังนี้
          3.1 ช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างครูกับนักเรียน
          3.2 ช่วยให้นักเรียนมีผลการเรียนดี เพราะ สื่อความหมายได้เข้าใจกันระหว่างครูและนักเรียน
          3.3 ช่วยให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลายขณะได้รับความรู้ กล้าแสดงความคิดเห็นโดยไม่หวาดกลัวครู
          3.4 ช่วยให้นักเรียนไว้วางใจในตัวครู
          3.5 ช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเรียนการสอนในชั้นได้

     การจัดการปฏิสัมพันธ์ทั้ง 3 ด้านนั้นสรุปประโยชน์ก็คือ ช่วยให้นักเรียนเกิดความศรัทธาในครูผู้สอนและการเรียนการสอน ครูผู้สอนไม่ควรทิ้งการสร้างปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนโดยครูต้องปรับบุคลิกภาพให้เหมาะสมและพฤติกรรมการสอนโดยควรเปิดโอกาสให้อิสระนักเรียนได้ซักถามข้อสงสัยบ้างและเมื่อมอบหมายให้ทำงานก็ควรมอบหมายให้ชัดเจนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนนั่นเองงง
รูปภาพธีมโดย imacon. ขับเคลื่อนโดย Blogger.