การจัดการชั้นเรียนเพิ่มบรรยากาศเรียนรู้ได้ขนาดไหนกันนะ

     การจัดการบรรยากาศในชั้นเรียน ความหมายคือ การจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้เหมาะต่อการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมการสอนให้มีประสิทธิภาพ ช่วยสร้างความสนใจให้นักเรียนและสร้างระเบียบวินัยให้ผู้เรียน

ตัวอย่างการจัดการบรรยากาศในชั้นเรียนที่ดี

ความสำคัญของการจัดการบรรยากาศในชั้นเรียน 
     จากการสำรวจจากงานเอกสารการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ปี 2531 พบว่าบรรยากาศในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้นซึ่งในงานวิจัยได้สรุปออกมาเป็นข้อๆดังนี้

     1. ช่วยส่งเสริมให้การสอนเป็นไปอย่างราบรื่น เช่น ห้องเรียนไม่แออัดคับแคบ ทำให้นักเรียนมีพื้นที่ว่างมีความคล่องตัวเมื่อทำกิจกรรมต่างๆในชั้นเรียน

     2. เสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีให้แก่นักเรียน เช่น ห้องเรียนที่สะอาดเกิดมาจากการที่นักเรียนมีจิตเอื้อเฟื้อทำความสะอาดห้อง ทำให้เกิดความมีระเบียบในการเรียนรวมถึงในชีวิตประจำวัน

     3. ช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีต่อนักเรียน เช่น แสงสว่างในห้องเรียนเพียงพอ มีขนาดโต๊ะและขนาดเก้าอี้ที่สมบูรณ์ไม่ทำให้นักเรียนต้องก้มๆเงยๆจนปวดหลัง

     4. เสริมการเรียนรู้ เช่น ควรจัดบอร์ดเกี่ยวกับการศึกษาหรือบอร์ดความรู้รอบตัวให้นักเรียน ตกแต่งห้องด้วยผลงานนักเรียน นอกจากจะเสริมการเรียนรู้ยังเกิดความภูมิใจผลงานตัวเองอีกด้วย

     5. ช่วยส่งเสริมให้เป็นสมาชิกที่ดีในสังคม เช่น การฝึกความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การฝึกอัธยาศัยในการอยู่ร่วมกันในสังคม

     6. สร้างเจตคติที่ดีต่อนักเรียนและการมาโรงเรียนเพราะการมีครูประจำชั้นที่เข้าใจในตัวนักเรียนทำให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

ถ้าจัดบรรยากาศในชั้นเรียนดี นักเรียนก็มีความสุข

     ซึ่งจากทั้ง 6 ข้อที่กล่าวมาข้างต้นครูวัยทีนขอสรุปว่า การจัดการบรรยากาศในชั้นเรียนช่วยส่งเสริมผู้เรียนในด้านสติ ปัญญา อารมณ์ รวมถึงสังคม ทำให้การเรียนรู้ในห้องเรียนเป็นไปอย่างมีความสุขและเป็นคนใฝ่เรียนรู้ในที่สุด อนาคตเพื่อนๆครูวัยทีนที่จะไปเป็นครูก็อย่าลืมจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เป็นไปตาม 6 ข้อที่กล่าวด้วยละ นักเรียนจะไดมีความสุขไปพร้อมกับเรา ^0^

ขอบคุณภาพจาก : http://pixabay.com/th
ขอบคุณบทความจาก : งานวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. 2531:ค
เรียนเรียงโดย : http://www.kruwaiteen.com
รูปภาพธีมโดย imacon. ขับเคลื่อนโดย Blogger.