สื่อการเรียนรู้ ! เครื่องมือสนับสนุนความรู้แก่นักเรียน

     สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนเข้าถึงความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้ ประเภทของสื่อการสอนมีอะไรบ้าง ? มีทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อธรรมชาติ สื่อเทคโนโลยี เดี๊ยวจะอธิบายเพิ่มเติมด้านล่าง ซึ่งการเลือกสื่อการสอนควรเลือกที่เหมาะกับศักยภาพนักเรียนที่สุดและเพื่อความหลากหลายในการสอน

     จากย่อหน้าด้านบนเรามารู้จักประเภทของสื่อการสอนแบบเจาะลึกกันก่อนดีกว่าา...
     1. สื่อสิ่งพิมพ์ คือ หนังสือหรือเอกสารที่พิมพ์ที่ได้ถูกพิมพ์มาแล้ว เช่น วารสาร รายงาน นิตยสาร
ตัวอย่างสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น นิตยสาร


     2. สื่อเทคโนโลยี คือ สื่อการเรียนรู้ที่ผลิตมาให้คู่กับเครื่องมืดโสตฯ เช่น วิดีทัศน์ แถบบันทึกเสียง ภาพนิ่ง
     3. สื่อธรรมชาติ คือ สิ่งต่างๆที่เกิดตามธรรมชาติ เช่น ผัก ผลไม้ ดิน หิน ทราย แล้วสามารถนำมาใช้ประยุกต์กับการเรียนรู้

     *ซึ่งแนวข้อสอบบรรจุที่เคยออกมักจะถามเกี่ยวกับรายละเอียดของประเภทสื่อ เช่น จงยกตัวอย่างสื่อเทคโนโลยีแล้วให้ตัวเลือกเรามา

     การจัดหาสื่อการเรียนสู้ ทั้งผู้สอนและผู้เรียนสามารถประดิษฐ์ขึ้นมาเองได้ด้วยตัวเองหรือประยุกต์เพิ่มเติมจากสื่อธรรมชาติรอบตัวเพื่อมาประกอบการเรียนรู้ก็ยังได้ ซึ่งโรงเรียนควรจัดสื่อการเรียนรู้ให้เพียงพอต่อผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นภาพชัดเจนในการเรียน สิ่งที่ควรดำเนินการให้แต่ละโรงเรียนมีดังนี้

     1. มีแหล่งการเรียนรู้ ศูนย์สื่อการเรียนรู้ ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับชุมชน เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าและเก็บประสบการณ์


นอกจากครูต้องจัดหาสื่อด้วยตัวเองแล้ว โรงเรียนก็ควรช่วยสนับสนุนสื่อให้แค่คุณครูด้วย


     2. ผู้สอน ผู้เรียน หรือ โรงเรียนควรจัดทำสื่อการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า หรือควรจัดหาสื่อจากท้องถิ่นเพื่อมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อ

     3. ใช้สื่อที่มีคุณภาพและหลากหลายต่อนักเรียนโดยคำนึงถึงสาระการเรียนรู้และความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน

     4. ควรประเมินผลของสื่อการสอนหลังจากใช้กับนักเรียนเพื่อสรุปได้ว่าสื่อการสอนที่ใช้มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่

     5. โรงเรียนควรจัดให้มีการติดตาม ประสิทธิภาพเกี่ยวกับสื่ออย่างสม่ำเสมอ

     ครูวัยทีนขอสรุปในที่นี้ว่าสื่อการเรียนรู้สำคัญต่อผู้เรียนเพราะสามารถทำให้มองเห็นภาพและช่วยให้นักเรียนเข้าใจในการเรียนรู้เรื่องต่างๆง่ายขึ้นและคุณครูอย่างพวกเราก็จะเหนื่อยน้อยลงอย่างแน่นอน
รูปภาพธีมโดย imacon. ขับเคลื่อนโดย Blogger.