สรุประเบียบกระทรวงศึกษาฯ การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

     ในระเบียบนี้ การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาหมายความว่า ครู อาจารย์ หรือหัวหน้าสถานศึกษาพานักเรียนไปเรียนรู้ไปทำกิจกรรมการเรียนการสอนนอกสถานศึกษา โดยมีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ซึ่งอาจไปในเวลาเปิดการสอนหรือไม่เปิดการสอนก็ได้ แต่ไม่รวม กิจกรรมลูกเสือ การเดินทางไกล การค้างแรม ยุวกาชาด เนตรนารี และการไปนอกสถานที่โดยคำสั่งราชการ     การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 
1. พาไปนอกสถานศึกษาแบบไม่ค้างคืน ต้องให้ ผอ.สถานศึกษาอนุญาต
2. พาไปนอกสถานศึกษาไม่ค้างคืน ต้องให้ ผอ.เขตฯ อนุญาต
3. พาไปนอกราชอาณาจักร ต้องให้ เลขา กพฐ. อนุญาต
(สามข้อที่ว่านี้ชอบออกข้อสอบบรรจุบ่อยไปจำมาให้ได้น้า)

     การพานักเรียนออกไปนอกสถานศึกษาต้องปฏิบัติดังนี้
1. ต้องได้รับอนุญาตก่อน
2.ให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้ควบคุม และต้องมีครูเป็นผู้ช่วยควบคุมดูแล โดย อัตราส่วนครูต่อนักเรียนเป็น 1 : 30
กรณีที่มีนักเรียนหญิงไปด้วยอาจจะให้ครูหญิงควบคุมตามความเหมาะสม
3.ผู้ควบคุมและผู้ช่วยควบคุมต้องดำเนินการให้นักเรียนอยู่ในความเรียบร้อย
4. ห้ามผู้ควบคุมและผู้ช่วยควบคุมชักชวนให้ผู้ขับยานพาหนะดื่มของมึนเมาขณะเดินทาง
5.ให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้เลือกเส้นทางรวมถึงเลือกผู้ขับขี่ยานพาหนะที่มีความชำนาญด้วย
6.ในการเดินทางควรจัดป้ายแสดงให้เห็นว่ายานพาหนะนั้นบรรทุกด้วยนักเรียน

     การพานักเรียนไปทัศนศึกษา > ต้องให้เป็นความสมัครใจของนักเรียน ไม่ใช่พาไปเพื่อทดสอบสมรรถภาพหรือเพื่อนการอื่นๆที่เป็นการวัดผลคะแนน
    ให้ถือว่าคุณครูที่พาไป > ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการและสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้

นี่คือสรุประเบียบกระทรวงศึกษาฯ การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาที่ครูวัยทีนได้สรุปมาให้จ้าาา


รูปภาพธีมโดย imacon. ขับเคลื่อนโดย Blogger.