สอศ.จับมือด้านการศึกษากับสำนักงานการศึกษาหูเป่ย

     สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานการศึกษามณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมบันทึกข้อตกลงร่วมมือเพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนด้านเทคนิคและอาชีวศึกษาที่ห้องประชุม 1 สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาโดยมี ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาคณะกรรมการอาชีวฯเป็นประธาน     รายละเอียดโครงการดังกล่าวมีระยะเวลา 5 ปี โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างกัน ส่งเสริมด้านการแลกเปลี่ยนทางภาษา เพิ่มโอกาสทางการศึกษาซึ่งทั้งสองฝ่ายจะแนะนำสถานศึกษาของประเทศตนเองเพื่อสร้างสัมพันธ์ซึ่งกันและกันโดยเลือกหัวข้อในการพัฒนาทางการศึกษาที่แต่ละฝ่ายสนใจ จัดครูและอาจารย์ผู้ที่มีความสามารถด้านวิจัยและทำงาน จัดส่งนักเรียนเพื่อทัศนศึกษาระยะสั้นและซ้อมฝึกทักษะวิชาชีพร่วมกับบุคลากรที่มีความสามารถ โดยประเด็นหลักของการร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการและเปลี่ยนนักเรียนและครูระหว่างสอศ.กับสถานศึกษาในมณฑลหูเป่ย มีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาในระดับป.ตรี ป.โท และ ป.เอก ทั้งสนับสนุนนักศึกษาไทยไปเรียนภาษาจีนและส่งนักศึกษาไปเก็บประสบการณ์วิชาชีพสาขารถไฟความเร็วสูง และจัด Chinese Summer Camp ด้านภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี แลกเปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่ของทั้ง 2 ชาติ
รูปภาพธีมโดย imacon. ขับเคลื่อนโดย Blogger.