ความรู้ไว้สอบบรรจุครู ! ดัชนีการศึกษาของประเทศไทย

     สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nation Development Programme : UNDP) (ควรจำตัวย่อให้ได้นะ ข้อสอบมักชอบถาม) ได้รายงานการพัฒนาประชากรในประเทศไทยปี 2557 ภายใต้หัวข้อ "การพัฒนาคนในบริบทประชาคมอาเซียน" ขยายความได้คือ "ความสำคัญของการพัฒนาคนนั้นมีความสำคัญกว่าการพัฒนาเพื่อให้เศรษฐกิจใดๆเติบโตนั่นเอง" ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมของประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558     เพื่อเป็นการตรวจสอบสถานภาพความพร้อมของประเทศไทยจึงเป็นที่มาของการนำเสนอดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Advancement Index) จึงมี 8 ปัจจัยที่มีส่วนต่อความก้าวหน้าของการพัฒนากำลังของคนไทย ได้แก่

1. สุขภาพ                
2. การศึกษา                
3. รายได้                
4. ชีวิตการงาน
5. ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม
6. ชีวิตครอบครัวและชุมชน
7. การคมนาคมและการศึกษา
8. การมีส่วนร่วม

ซึ่งวัดมาจาก 4 ข้อ คือ  
1. จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ย      
2. IQ ของเด็กอายุ 6-15 ปี
3. อัตราการเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมปลาย
4. คะแนน O-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ซึ่งผลออกมา จังหวัดที่มีคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรกก็คือ กรุงเทพมหานคร นครนายก ชลบุรี นนทบุรี เชียงใหม่ ตามลำดับจ้าา

ขอบคุณข้อมูลจาก : คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย โดย อ.ดร.จีระ งอกศิลป์
เรียบเรียงโดย : http://www.kruwaiteen.com

รูปภาพธีมโดย imacon. ขับเคลื่อนโดย Blogger.