แนวข้อสอบครูผู้ช่วยที่น่าจะออกสอบพร้อมเฉลย

ครูวัยทีนก็มีแนวข้อสอบครูผู้ช่วยพร้อมเฉลยนี่น่าจะออกสอบมาให้เพื่อนๆกัน ไว้จะมาเพิ่มให้เรื่อยๆน้า1. ข้อใดกล่าวความหมายของวิชาชีพได้ถูกต้องที่สุด 
ก. สิ่งที่จำเป็นหรือภารกิจต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นครั้งคราว
ข. ภารกิจที่ต้องทำสม่ำเสมอ 
ค. สิ่งที่ทำเป็นประจำเพื่อเลี้ยงชีพ 
ง.  อาชีพที่ต้องใช้ความชำนาญที่ได้รับฝึกฝน 

ตอบ ง. อาชีพที่ต้องใช้ความรู้ความชำนาญที่ได้รับฝึกฝนมา เพราะคำว่า วิชาชีพครูมาจากคำว่า Teacher Profession ซึ่งคำนี้หมายถึงความชำนาญในสาขานั่นเอง

2. ข้อใดเป็นคุณลักษณะของวิชาชีพชั้นสูง
ก. มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
ข. มีสถาบันวิชาชีพครู
ค. ให้บริการแก่สังคม
ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

3. สถาบันวิชาชีพครู คือ ข้อใด?
ก. คุรุสภา
ข. สถาบันพัฒนาการศึกษา
ค. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ตอบ ก. คุรุสภา

4. . ครู ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานมีความหมายอย่างไร
ก.  ความเคารพ 
ข. ผู้ควรแก่การเคารพ
ค. หนัก            
ง. ผู้สั่งสอนศิษย์

ตอบ ง. ผู้สั่งสอนศิษย์ ถ้า ครุ สระอุ หมายถึง ความหนัก อย่าสับสนระหว่างครุกับครูน้าาา

5. ครูควรมีความรับผิดชอบต่อสิ่งใดเป็นอันดับแรก
ก. โรงเรียน 
ข. นักเรียน
ค. ผู้ร่วมงาน 
ง. ชุมชน

ตอบ ข. นักเรียน เพราะหน้าที่หลักๆของครูคือผู้สั่งสอนนักเรียนเป็นอันดับหนึ่งเลยต้องให้ความรับผิดชอบเป็นอย่างแรก

6. จากผลการวิจัยครูที่นักเรียนไม่ชอบมากที่สุดคือ
ก. ลำเอียง 
ข. ขาดความรับผิดชอบ
ค. เจ้าอารมณ์กับนักเรียน 
ง. ประจบเจ้านาย

ตอบ จากผลการวิจัย พบว่า ข. ขาดความรับผิดชอบ ซึ่งหน้าที่ของครู ความรับผิดชอบต่อการสอนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

7. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีอายุกี่ปี
ก. 2 
ข. 5
ค. 7
ง. 10

ตอบ 5 ปี ข้อนี้เราก็รู้กันอยู่แล้ว เพราะ ผู้จะสอบคัดเลือกเป็นข้าราชครูต้องมีใบอนุญาตอายุของมันคือ 5 ปี

8.ข้อใดไม่เป็นมาตรฐานวิชาชีพ?
ก. มาตรฐานการปฏิบัติตน 
ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ค. มาตรฐานการปฏิบัติต่อนักเรียน 
ง. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

ตอบ มาตรฐานวิชาชีพมี 3 ด้านตามข้อ ก, ข, ง ส่วนมาตรฐานการปฏิบัติต่อนักเรียน ข้อ ค นั้นไม่มี

รูปภาพธีมโดย imacon. ขับเคลื่อนโดย Blogger.