"กรมบัญชีกลาง"จัดหนัก เพิ่มเงินค่าเทอมลูกราชการ

     นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า กรมบัญชีกลางได้ปรับอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนใหม่ให้บุตรข้าราชการ,ลูกจ้างประจำและผู้ได้รับเบี้ยหวัดบำนาญที่เป็นผู้มีสิทธิ ปรับเพิ่มขึ้นในทุกระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับปริญญาตรี เพื่อให้เกิดความเหมาะสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้ได้รับเบี้ยหวัดบำนาญที่เป็นผู้มีสิทธิได้เพิ่มขึ้น โดยให้มีผลทันทีตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป     ทั้งนี้ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ ประกอบด้วย ระดับอนุบาลหรือเทียบเท่า ปีการศึกษาละไม่เกิน 5,800 บาท, ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า ปีการศึกษาละไม่เกิน 4,000 บาท, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ปีการศึกษาละไม่เกิน 4,800 บาท, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ปีการศึกษาละไม่เกิน 4,800 บาท, ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ปีการศึกษาละไม่เกิน 13,700 บาท และระดับปริญญาตรี ปีการศึกษาละไม่เกิน 25,000 บาท

     ส่วนประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทสามัญศึกษา แบ่งเป็นสถานศึกษาที่ไม่รับเงินอุดหนุนค่าเล่าเรียนปีการศึกษาละไม่เกินตามที่กำหนดไว้ ประกอบด้วย ระดับอนุบาลหรือเทียบเท่า 13,600 บาท, ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า 13,200 บาท, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 15,800 บาท, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 16,200 บาท ส่วนสถานศึกษาที่รับเงินอุดหนุน ค่าเล่าเรียนปีการศึกษาละไม่เกินตามที่กำหนดไว้ ประกอบด้วย ระดับอนุบาลหรือเทียบเท่า 4,800 บาท, ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า 4,200 บาท, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 3,300 บาท, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 3,200 บาท

     สำหรับสถานศึกษาของเอกชน ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า ให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่จ่ายจริงของค่าเล่าเรียนปีการศึกษาละไม่เกิน 25,000 – 30,000 บาท ตามประเภทวิชาหรือสายวิชา และหลักสูตรปริญญาตรี ให้เบิกจ่ายครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ได้จ่ายไปจริงของค่าเล่าเรียนปีการศึกษาละไม่เกิน 25,000 บาท ค่าเล่าเรียนที่ให้เบิกจ่ายได้จะต้องเป็นค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซึ่งสถานศึกษาเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการหรือทางมหาวิทยาลัย

ขอบคุณที่มาจาก http://www.dailynews.co.th/economic/505832
รูปภาพธีมโดย imacon. ขับเคลื่อนโดย Blogger.