5 วาระแห่งชาติ ปัญหาของชาติไทยด้านไหนที่ควรแก้ไขมีอะไรบ้าง ?

     วาระแห่งชาติ หมายถึงอะไร เรื่องสำคัญเร่งด่วนของชาติที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันดำเนินการและทำให้เกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอละเกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยของเรา วาระแห่งชาติเรื่องใหญ่ๆแบ่งออกเป็น 5 ประเภทดังนี้     1. ปัญหาความไม่สงบของสามชายแดนภาคใต้  ใช้หลักการตามแนวพระราชดำริ คือ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา โดยดำเนินการแบบ "พูดคุยแบบสันติสุข" กับผู้ที่มีความเห็นต่าง
การเข้าใจ หมายถึง การสร้างให้เกิดความเข้าใจพื้นฐานด้วยการศึกษาข้อมูลของชุมชน ค้นหาปัญหา
การเข้าถึง หมายถึง มุ่งสื่อสารสร้างความเข้าใจให้กับชุมชน ช่วยกันวิเคราะห์ แก้ปัญหาต่างๆในชุมชน
การพัฒนา หมายถึงการศึกษาดูงาน การออกแบบการเรียนรู้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต.

     2. การท่องเที่ยววิถีไทย ครม. เห็นชอบให้การท่องเที่ยววิถีไทยเป็นวาระแห่งชาติประจำปี 2558 นอกจาก เมืองใหญ่ เช่น กทม พัทยา กระบี่ ภูเก็ต พังงา หาดใหญ่  ยังมี 12  จังหวัดใหม่เพิ่มมาเป็นเมืองต้องห้ามพลาด คือ ลำปาง น่าน เพชรบูรณ์ บุรีรัมย์ ชุมพร เลย นครศรีธรรมราช ตรัง ราชบุรี สมุทรสงคราม จันทบุรี และ ตราด

     3. ปัญหาขยะล้นเมือง ให้ดำเนินการตามแผน Roadmap โดยการลดและ แยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง จัดการขยะแบบศูนย์รวมและกำจัดขยะโดยเทคโนโลยีผสมผสาน และเน้นแปรรูปขยะเป็นพลังงานทางเลือก

     4. ส่งเสริม SME เป็นวาระแห่งชาติ คสช. ได้เห็นชอบนโยบายนี้เพราะ SME (วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) คือรากฐานที่สำคัญของเศรษฐกิจประเทศไทย

     5.การแก้ไขการทุจริตและคอร์รัปชั่นเป็นวาระแห่งชาติ การแก้ไขการทุจริตถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาประเทศ เพราะปัญหาการทุจริตที่สะสมมานานทำให้เกิดหลายๆปัญหา หากปล่อยให้การทุจริตเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นการสร้างค่านิยมผิดๆให้แก่ประชาชน
รูปภาพธีมโดย imacon. ขับเคลื่อนโดย Blogger.