คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการครูคืนถิ่นเพื่อบรรจุเป็นราชการจำนวน 4,079 อัตรา

     คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการครูคืนถิ่นเพื่อบรรจุเป็นราชการจำนวน 4,079 อัตรา


      ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2559-พ.ศ.2572) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอนั้น
     โดยรุ่นแรกจะรับนิสิตนักศึกษาที่จบระดับปริญญาตรี เพื่อบรรจุเข้ารับราชการครูในทันทีเดือนตุลาคม 2559 จำนวน 4,079 อัตรา โดยแบ่งเป็นสองกลุ่ม
     กลุ่มแรก จะเปิดรับสมัครสอบบรรจุในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ทั้งกลุ่มครูที่มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี และกลุ่มวุฒิปริญญาตรีของสาขาอื่น แต่ต้องเรียน ป.บัณฑิต เพิ่มหากสอบบรรจุได้ (อีกความหมายนึงคือไม่จบวุฒิครูก็สมัครสอบได้) - ในส่วนของ สพฐ. จำนวน 3,845 อัตรา - ในส่วนของ สอศ จำนวน 224 อัตรา - ในส่วนของ กศน. 10 อัตรา
     กลุ่มที่สอง รับสมัครจากกลุ่มนิสิตนักศึกษาในชั้นปีที่ 1-5 ที่จบการศึกษาในปี 2559 - 2563 มีจำนวน 26,732 คน และจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าที่เริ่มเรียนเรียนปี 2559 - 2563 เพื่อที่จะจบระดับปริญญาตรีในปี 2564-2568 จำนวน 21,651 คน ติดตามรายละเอียดโดยรวมโครงการครูคืนถิ่นเพิ่มเติมต่อไป
     คาดกันว่าไม่เกินเดือนสิงหาคมนี้ สกอ.จะประกาศรับสมัครทางออนไลน์ พร้อมระบุอัตราที่จะบรรจุได้ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา และจัดสอบคัดเลือกกรณีที่มีผู้สมัครเกินจำนวนอัตราบรรจุ นอกจากนี้ผู้ที่จะบรรจุต้องเป็นคนที่จบการศึกษาแล้วเท่านั้น
รูปภาพธีมโดย imacon. ขับเคลื่อนโดย Blogger.