ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอก 1,500 อัตรา เพื่อบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร

     ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร เพื่อปฏิบัติงานในสาขาและสาขาย่อยของธนาคาร ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนดโดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้ 
     คุณสมบัติทั่วไป มีสัญชาติไทย เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ไม่เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี


คุณสมบัติของผู้สมัคร 
     จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี การธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การตลาด การเงิน  นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เรียกชื่ออย่างอื่น แต่มีเนื้อหาหลักสูตร เช่นเดียวกับคุณวุฒิที่กำหนด (จบการศึกษาก่อนวันสมัคร) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.70 อายุไม่เกิน 28 ปี (นับจนถึงวันรับสมัคร) สามารถไปปฏิบัติงานที่สาขา หรือปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ เข้างานเป็นกะได้

กำหนดการรับสมัคร 
     สมัครผ่านเว็บไซต์ www.ghbank.co.th วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559 (เวลา 00.01 น) ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 (เวลา 24.00 น.) (ธนาคารจะพิจารณาผู้สมัครทาง Website จำนวนประมาณ 1500 คน โดยเรียงลำดับตามเกรดเฉลี่ยการศึกษาในแต่ละสถาบัน)  สำหรับผู้ที่สมัครก่อนที่จะเปิดรับสมัครในครั้งนี้จะไม่นำมาพิจารณาคัดเลือก (เน้นย้ำต้องดูวันและเวลาสมัครดีๆ) จึงต้องกรอกใบสมัครใหม่ตามวันที่ธนาคารประกาศ ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนการพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 0-2202-1246 หรือ 0-2202-1951 การคัดเลือก วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

กรอกแบบฟอร์มสมัครได้แล้ววันนี้ ที่ http://www.ghbank.co.th/career/

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ณ ส่วนการพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 11 อาคาร 2
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ หรือทางเว็บไซต์ www.ghbank.co.th วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  

สอบข้อเขียน
 รายละเอียดสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ทั้งนี้ ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สำหรับวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.ghbank.co.th และ http://www.kruwandee.com/news-id31990.html


รูปภาพธีมโดย imacon. ขับเคลื่อนโดย Blogger.