ข่าวครู ''สพฐ. ยืนยัน เดินหน้าการสอนแบบสะเต็มศึกษา''

เลขาธิการ สพฐ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เปิดเผยว่า

"การเดินหน้าการสอนแบบสะเต็มศึกษาจะใช้หลักการ สสวท. " ในการขับเคลื่อนการเรียนการสอนไปยังแต่ละสถานศึกษา ภายในเดือน พ.ค. นี้จะเริมการจัเอบรมครูระดับประถมและมัธยมศึกษาใน 3 วิชาหลักๆ ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และ วิชาเทคโนโลยี และสร้างแรงจูงใจเรื่องดังกล่าวให้แก่ครูในแต่ละสถานศึกษา
โดยฝึกอบรบในรูปแบบออนไลน์ (TEPE Online) เพื่อให้ครูมีความเข้าใจและนำความรู้ไปพัฒนาประเทศได้อย่างมีคุณภาพ

รูปภาพธีมโดย imacon. ขับเคลื่อนโดย Blogger.