บทความครู '' ครู อาชีพที่มีความสำคัญต่อการพัฒนามนุษย์''


            “ครู” เป็นอาชีพที่มีความสำคัญต่อการพัฒนามนุษย์ ส่วนของระบบการ ผลิตครูนั้นเป็นผู้สอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ 1จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเริ่มใช้หลักสูตร 5 ปี ครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2547หรือครูใหม่ๆที่จะสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร 5 ปีทั้งหลักสูตร กศ.บ. และ คบ. นั้น ส่วนใหญ่ต่างมีสิ่งที่ถือว่าเป็น "ครูมืออาชีพ" แน่นอน ส่วนที่แตกต่างหรือไม่เหมือนกันกันระหว่าง “อาชีพครู” กับ “ครูมืออาชีพ” คงหนีไม่พ้น “ครูมืออาชีพ” คือ ครูที่มีจิตวิญญาณในการสอนลูกศิษย์หรือนักเรียนแบบ โดยไม่คิดถึงคำว่าเหนื่อยอยู่ในหัวสมอง
             
            จากความคาดหวังที่สังคมมีต่อ “ครู” ในขณะนี้ ส่งผลให้ “ครูมืออาชีพ” ต้องพัฒนาทักษะของตนเองอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนา ฝึกฝนด้านการสอน โดยการจัดการองค์ความรู้ที่จะสอนอย่างมีคุณภาพ ทั้งพัฒนาความรอบรู้ การวัดประเมินผล จิตวิทยาที่จะใช้สอนเด็ก คำพูดที่สอนเด็กแล้วให้เด็กคิดตาม ดำรงชีวิตอย่างมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย สม่ำเสมอในการตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ ทำให้เป็นครูมืออาชีพได้แน่นอน
รูปภาพธีมโดย imacon. ขับเคลื่อนโดย Blogger.