เตรียมตัวไว้ก่อนเนิ่นๆ หลักฐานที่ใช้สมัครสอบครูผู้ช่วย 2559 มีอะไรบ้าง


เตรียมตัวไว้ก่อนเนิ่นๆ หลักฐานที่ใช้สมัครสอบครูผู้ช่วย 2559 มีอะไรบ้าง
เรามาดูกันว่าสิ่งที่ต้องเตรียมไปมีอะไรบ้างทั้งหมดประมาณ 10-13 อย่างนะจ๊ะ
เตรียมไว้ให้พร้อมก่อนประกาศเป็นทางการอีกรอบ
Advertisement


1. ใบสมัคร สามารถ Download ได้จากประกาศรับสมัคร ตอนนี้ยังต้องรอก่อนนะ เพราะยังไม่สามารถ Download ได้

2. บัตรประชาชนฉบับจริงและฉบับสำเนาพร้อมลงสำเนาถูกต้องด้วยนะอย่างละ 1 ฉบับ

3. ทะเบียนบ้านที่มีชื่อเราอยู่ฉบับจริงและฉบับสำเนาพร้อมลงสำเนาถูกต้องด้วยนะอย่างละ 1 ฉบับ

4. ใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองวุฒิระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าโดยต้องได้รับการอนุมัติก่อนวันรับสมัครวันสุดท้าย ฉบับจริงพร้อมสำเนาภาพถ่ายและลงสำเนาถูกต้อง
5. ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ ใบทรานสคริป ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าต้องได้รับการอนุมัติก่อนวันรับสมัครวันสุดท้าย ฉบับจริงพร้อมสำเนาภาพถ่ายและลงสำเนาถูกต้อง
Advertisement


6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุ หรือ ใบอนุญาตการสอน ฉบับจริงและฉบับสำเนาพร้อมลงสำเนาถูกต้องด้วย

7. ใบรับรองแพทย์ ที่ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐโดยไม่เกิน 1 เดือนนับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย
****ข้อนี้สำคัญนะ ใครยังไม่เอาไปเอาได้เลยที่ รพ.รัฐเท่านั้น

8. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ชุดสุภาพ ทั้งหมด 4 รูป ขนาด 1 x 1.5 " ไม่เกิน 6 เดือนซึ่งรูปทั้งหมดถ่ายครั้งเดียวกัน

9. หลักฐานอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ทะเบียนสมรส ทั้งฉบับจริงและสำเนาอย่างละ 1 ชุด
Advertisement

10. ผู้สมัครสอบแข่งขันซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง ให้สมัครสอบแข่งขันและยินยอมให้ย้ายหรือโอนโดยไม่มีเงื่อนไขเมื่อสอบแข่งขันได้ ฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ

11. ค่าธรรมเนียมการสอบ

12. ผู้สมัครสอบมีสิทธิ์สมัครสอบได้เพียง 1 กลุ่มวิชา หรือวิชาเอก เท่านั้น

13. ผู้สมัครสอบมีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขันได้เพียงแห่งเดียว หากปรากฎว่าผู้สมัครสอบแข่งขันสมัครเกินกว่าหนึ่งแห่ง จะถูกตัดสิทธิ์การสอบแข่งขันทั้งหมด
รูปภาพธีมโดย imacon. ขับเคลื่อนโดย Blogger.